Elektronické služby
vmenu
sidenews

Voda a kanalizácia - vysvetlenie rozborov

verzia pre tlač
 

Ako porozumieť jednotlivým ukazovateľom?

Mikrobiologické ukazovatele
Vyšetrované ukazovatele patria k tzv. indikátorom fekálneho znečistenia, keď sa hľadajú baktérie žijúce v črevnom trakte človeka, alebo teplokrvných živočíchov (koliformné baktérie, fekálne koliformné baktérie a fekálne streptokoky). Pokiaľ sa vo vode nájdu niektoré z týchto baktérií, je voda podozrivá, že prišla do kontaktu s výkalmi či zbytkami živočíchov a že môže obsahovať patogénne baktérie a vírusy, ktoré práve pochádzajú z črevného traktu. To, že voda je dlhodobo používaná a nedošlo pritom k ochoreniu, ešte neznamená, že ide o nevýznamnú vec. Pravidelní spotrebitelia si môžu vytvoriť toleranciu k týmto baktériám a v prípade, že nie je oslabený ich imunitný systém, im pitie tejto závadnej vody nemusí vadiť. Horšie však sú na tom deti, chorí ľudia, ľudia s oslabenou imunitou, prípadné návštevy. Okrem indikátorov fekálneho znečistenia sa používajú ešte indikátory tzv. obecnej kontaminácie (psychrofilné a mezofilné baktérie), ktoré nemajú až taký významný zdravotný dopad.


Fyzikálne a chemické ukazovatele
Reakcia vody – pH

Jednoducho povedané znamená číselné vyjadrenie kyslosti (pH<7) alebo zásaditosti (pH>7) vody, neutrálne pH je 7. Limit pre pitnú vodu je 6,5 ÷ 8. Kyslá voda môže spôsobovať koróziu potrubia či čerpadla, čo sa prejavuje prítomnosťou železa, zinku, alebo dokonca medi, či olova, pokiaľ je z tohoto kovu vyrobené potrubie. Všeobecne sa odporúča, pokiaľ je voda kyslá, nepoužívať medené potrubie na jej rozvod. Rozpustená meď môže spôsobiť cirhózu pečene a sú známe tiež úmrtia kojencov, kde je uvedená práve táto príčina. Vodu možno do istej miery neutralizovať použitím filtra s vápencovou, resp. dolomitovou náplňou. Mierne zásaditá (alkalická) reakcia je prospešnejšia pre zdravie človeka.


Chemická spotreba kyslíka manganistanom (CHSK-Mn)

Predstavuje nešpecifické skupinové stanovenie, ktoré slúži ako podklad pre odhad organického znečistenia vody. Limitná hodnota je 3 mg/l. Organické znečistenie vody môže byť v zásade prírodného pôvodu (výluhy z organicky bohatých zemín z lesa alebo rašeliniska z rozložených živočíšnych alebo rastlinných tiel), alebo pôvodu umelého. Druhá alternatíva je o niečo horšia, pretože vedie k domnienke, že sa do vody mohla dostať aj látka toxická (pesticídy, hnojivá a pod.).


Dusičnany (NO3)
V malom množstve sú dusičnany takpovediac všadeprítomné na Zemi, nakoľko sú súčasťou tzv. dusíkového cyklu. Bohužiaľ, vplyvom hnojenia liadkovými hnojivami, únikom odpadových vôd zo žúmp či septikov, organických hnojív atď. sa dusičnany stali v súčasnej dobe vážnou hrozbou všetkých studní a vrtov. Ich zdravotné riziko spočíva v tom, že sa môžu v tráviacom trakte premieňať na tzv. nitrosamíny, ktoré sú podozrivé z karcinogénneho účinku. Limitná hodnota 50 mg/l bola navrhnutá na základe predpokladu, že spotrebujeme denne 2 l vody (ako priamym pitím, tak cez ostatné jedlo). U kojencov je používaná limitná hodnota 15 mg/l, ktorá vyplýva z toho, že kojenci nie sú schopní rozkladať methemoglobín, ktorý vzniká z v krvi premenou hemoglobínu (sprostredkujúceho zásobovanie tela kyslíkom) pri prítomnosti dusičnanov a dusitanov. Vysoká hladina methemoglobínu spôsobuje tzv. zmodrenie tela u kojencov (príznak neokysličenej krvi) a možné udusenie.


Dusitany (NO2)

Majú podobné vlastnosti ako dusičnany. Ich limitná hodnota je stanovená na 0,1 mg/l. Dusitany sa obvykle vyskytujú vo vode, v ktorej je nedostatok kyslíka, redukciou dusičnanov, ktorých je vo vode aj rádovo viac. Táto chemická reakcia môže byť významne urýchlená prítomnosťou zinku, medi alebo železa. To sú kovy, z ktorých môže byť vyrobený rozvod alebo čerpanie vody. Z tohto hľadiska je preto dôležité u vody, ktorá obsahuje väčšie množstvo dusičnanov vždy riadne odpustiť dostatočný objem vody pred jej použitím alebo aj pred odberom vzorky vody.


Amónne ióny (HNO3)

Sú ukazovateľom možného fekálneho znečistenia vody a spoločne s dusitanmi, s chemickou spotrebou kyslíka a chloridmi môže ich nadlimitná hodnota (viac než 0,5 mg/l) signalizovať čerstvé fekálne znečistenie. Niekedy je prítomnosť amónnych iónov dôsledkom radu redukčných dejov (katalyzovaných napríklad prítomnou meďou), kedy amónne ióny vznikajú z pôvodných dusičnanov.


Chloridy

Sú tiež ukazovateľom možného fekálneho znečistenia vody podobne ako amónne ióny. Ich limit je 100 mg/l. Ovplyvňujú chuť vody (slaná chuť), vo vyšších koncentráciách pôsobia korozívne. V našich podmienkach je vyššia koncentrácia chloridov skôr nezvyklá, niekedy signalizuje prienik povrchovej vody z chemicky "ošetrenej" vozovky zimným posypom - soľou.


Železo (Fe), mangán (Mn)

Sú to kovy, ktoré bývajú často prítomné vo vode a sú príčinou jej zákalu. Ich pôvod môže byť v zásade dvojaký, a to prirodzený - v oblastiach výskytu železnej rudy alebo umelý, kedy ide o produkt korózie vedení vody (týka sa predovšetkým železa). Obidva kovy patria do skupiny ťažkých kovov, ale na rozdiel od nich nie sú až také nebezpečné z hľadiska pôsobenia na zdravie. Limit železa je 0,2 mg/l, mangánu 0,05 mg/l. Zhoršujú chuťové (kovová chuť) a čuchové vlastnosti vody. Pri vyšších koncentráciách môžu spôsobovať problémy pri praní prádla (žlté škvrny), usadenín hrdze v sanitačných zariadeniach.


Ukazovatele kvality pitnej vody a ich hygienické limity

 A. Mikrobiologické a biologické ukazovatele
por.
číslo
ukazovateľ
symbol
ukazovateľa
limit
jednotka
druh limitu
poznámky
1.
Escherichia coli
EC
0
0
0
KTJ/100ml 
KTJ/10ml
KTJ/250ml
NMH
NMH
NMH
HZ
IZ
BPV
2.
Koliformné baktérie
KB

0
0
KTJ/100ml 
KTJ/10ml
KTJ/250ml
NMH 
NMH
NMH
HZ 
IZ
BPV
3.
Enterokoky
EK

0
0
KTJ/100ml 
KTJ/10ml
KTJ/250ml
NMH 
NMH
NMH
HZ 
IZ
BPV
4.
Pseudomonas aeruginosa
PA
0
KTJ/250ml
NMH
BPV
5.
Psychrofilné baktérie
PB
200
500
100
KTJ/1ml
KTJ/1ml
KTJ/1ml
MH
MH
MH
HZ
IZ
BPV
6.
Mezofilné baktérie
MB
20
100
20
KTJ/1ml
KTJ/1ml
KTJ/1ml
MH
MH
MH
HZ
IZ
BPV
7.
Bezfarebné bičíkovce
BB
10
jedince/ml
MH
HZ pitnou vodou nezabezpečovanou dezinfekciou. Pre dezinfikovanú vodu je limit 0.
8.
Živé organizmy (okrem BB)
ŽO
0
0
jedince/ml
jedince/ml
 
HZ pitnou vodou nezabezpečovanou dezinfekciou.
IZ
9.
Mŕtve organizmy
MO
30
jedince/ml
MH
HZ
10.
Železité a mangánové baktérie
ŽMB
10
20
pokryvnosť poľa v %
MH
MH
HZ
IZ
11.
Abiosestón
AB
10
10
pokryvnosť poľa v %
MH
MH
HZ
IZ
12.
Clostridium perfringens
CP
0
KTJ/100ml
IH

Vzťahuje sa na pitnú vodu upravovanú z povrchových vôd alebo z podzemných vôd ovplyvnených povrchovými vodami. Ak sa indikačná hodnota nedodrží, zisťuje sa, či nie je ohrozené zdravie ľudí prítomnosťou mikroorganizmov, napr. kryptosporídie.

 a
 B. Fyzikálne a chemické ukazovatele
por.
číslo
ukazovateľ
symbol
ukazovateľa
limit
jednotka
druh limitu
poznámky
a) toxické
13.
Antimón
Sb
0,005
mg/l
NMH
 
14.
Arzén
As
0,01
mg/l
NMH
 
15.
Bór
B
0,3
mg/l
NMH
 
16.
Bromičnany
BrO3
0,01
mg/l
NMH
 
17.
Dusičnany
NO3
50
mg/l
MH
 
18.
Dusitany
NO2
0,1
3,0
mg/l
mg/l
MH
NMH
Súčet pomerov zisteného obsahu dušičnanov delený 50-mi a zistený obsah dusitanov delený 3-mi musí by menší alebo sa rovnať 1. 
Obsah dusitanov v pitnej vode na výstupe z úpravne musí byť nižší ako 0,1 mg/l.
19.
Fluoridy
F
1,5
mg/l
NMH
 
20.
Chróm
Cr
0,05
mg/l
NMH
 
21.
Kadmium
Cd
0,003
mg/l
NMH
 
22.
Kyanidy
CN
0,03
mg/l
NMH
 
23.
Meď
Cu
1,0
mg/l
MH
 
24.
Nikel
Ni
0,02
mg/l
NMH
 
25.
Olovo
Pb
0,01
mg/l
NMH
 
26.
Ortuť
Hg
0,001
mg/l
NMH
 
27.
Selén
Se
0,01
mg/l
NMH
 
28.
Striebro
Ag
0,05
mg/l
NMH
Zisťuje sa pri používaní oligodynamických prostriedkov na dezinfekciu vody.
b) zmyslovo postihnuteľné
29.
Akrylamid
AA
0,1
µg/l
NMH

Zisťuje sa v prípade výskytu a uvoľnenia z materiálu ( napr. z rozvodného potrubia) a predmetov slúžiacich na úpravu, výrobu a distribúciu pitnej vody. Limit platí pre zostatkovú koncentráciu monoméru vypočítanú podľa údajov o obsahu a možnom uvoľňovaní z polyméru, ktorý je v styku s pitnou vodou.

30.
Benzén
C6H6
1,0
µg/l
MHRR
 
31.
Dichlórbenzén
DCB
0,3
300
µg/l
µg/l
MHRR

Zisťuje sa, ak senzorické vyšetrenie poukazuje na prítomnosť látky. Príslušný orgán na ochranu zdravia môže dočasne súhlasiť s prekročením limitu do výšky najvyššej medznej hodnoty, ak nenastane nežiaduce senzorické ovplyvnenie pitnej vody.

32.
1,2 dichlóretán
C2H4Cl
3,0
µg/l
NMH
 
33.
Fenoly prchajúce s vodnou parou
FNl
50
µg/l
NMH
 
34.
Monochlórbenzén
MCB
10
300
µg/l
µg/l
MH
NMH

Zisťuje sa, ak senzorické vyšetrenie poukazuje na prítomnosť látky. Príslušný orgán na ochranu zdravia môže dočasne súhlasiť s prekročením limitu do výšky najvyššej medznej hodnoty, ak nenastane nežiaduce senzorické ovplyvnenie pitnej vody.

35.
Nepolárne extrahovateľné látky
NEL
50
µg/l
NMH
 
36.
Pesticídy
PL
0,1
µg/l
NMH

Za pesticídy sa pokladajú: organické insekticídy, herbicídy, fungicídy, nematocídy, akaricídy, organické algicídy a príbuzné produkty (regulátory rastu). Zisťujú sa iba tie pesticídy, ktorých prítomnosť vo vode možno predpokladať. Limit sa vzťahuje na každý stanovený pesticíd.

37.
Pesticídy spolu
PLs
0,5
µg/l
NMH
 
38.
Polycyklické aromatické uhľovodíky
PAU
0,1
µg/l
MHRR

Vzťahuje sa na sumu PAU: benzo (a) pyrén, fluorantén, benzo (b) fluorantén, benzo (k) fluorantén, benzo (g, h, i) perylén, indeno (1, 2, 3 - c, d) pyrén.

39.
Benzo /a/ pyrén
BaP
0,01
µg/l
MHRR
 
40.
Epichlórhydrin
C3H5ClO
0,1
µg/l
MHRR

Zisťuje sa v prípade výskytu a uvoľnenia z materiálu (napr. z rozvodového potrubia) a predmetov slúžiacich na úpravu, a distribúciu pitnej vody. Limit platí pre zostatkovú koncentráciu monoméru vypočítanú podľa údajov o obsahu a možnom uvoľňovaní z polyméru, ktorý je v styku s pitnou vodou.

41.
Styrén
ST
20
µg/l
NMH
 
42.
Tetrachlóretén
PCE
10
µg/l
NMH
Súčet koncentrácií tetrachlóreténu a trichlóreténu nesmie prekročiť 10 µg/l.
43.
Tetrachlórmetán
CCl4
2,0
µg/l
NMH
 
44.
Toluén
C7H8
50
700
µg/l
µg/l
MH
NMH
 
45.
Trichlóretén
TCE
10
µg/l
NMH
Súčet koncentrácií tetrachlóreténu a trichlóreténu nesmie prekročiť 10 µg/l.
46.
Vinylchlorid
C2H3Cl
0,5
µg/l
NMH

Zisťuje sa v prípade výskytu a uvoľnenia z materiálu (napr. z rozvodového potrubia) a predmetov slúžiacich na úpravu, a distribúciu pitnej vody. Limit platí pre zostatkovú koncentráciu monoméru vypočítanú podľa údajov o obsahu a možnom uvoľňovaní z polyméru, ktorý je v styku s pitnou vodou.

47.
Xylén
C8H10
100
500
µg/l
µg/l
MH
NMH

Zisťuje sa, ak senzorické vyšetrenie poukazuje na prítomnosť látky. Príslušný orgán na ochranu zdravia môže dočasne súhlasiť s prekročením limitu do výšky najvyššej medznej hodnoty, ak nenastane nežiaduce senzorické ovplyvnenie pitnej vody.

c) dezinfekčné prostriedky a ich vedľajšie produkty
48.
Aktívny chlór
Cl2
0,3
µg/l
MH

Vzťahuje sa na obsah aktívneho chlóru po úprave vody. Ak sa voda dezinfikuje chlórom, musí by minimálna hodnota v distribučnej sieti 0,05 mg/l.

49.
Bromdichlórmetán
BDM
0,015
0,025
mg/l
mg/l
MH
NMH

Prekročenie do 0,25 mg/l je dôvodom na zníženie medznej hodnoty koncentrácie chloroformu na 0,03 mg/l. Koncentrácia sa meria pri odtoku vody z úpravne.

50.
2,4 - dichlórfenoly
DCF
0,002
mg/l
MH
Zisťuje sa, ak ide o nepriaznivé ovplyvnenie senzorických vlastností vody.
51.
Chlórdioxid
ClO2
0,20
mg/l
MH
 
52.
Chloritany
ClO2
0,20
mg/l
NMH
 
53.
Chloroform
CHCl3
0,04
mg/l
MH

Prekročenie do 0,25 mg/l je dôvodom na zníženie medznej hodnoty koncentrácie chloroformu na 0,03 mg/l. Koncentrácia sa meria pri odtoku vody z úpravne.

54.
Ozón
O3
0,05
mg/l
MH
 
55.
2,4,6 - trichlórfenol
TCP
0,01

0,2
mg/l

mg/l
MH

MHRR
Koncentrácia sa meria pri odtoku vody z úpravne. 
Zisťuje sa, ak ide o nepriaznivé ovplyvnenie senzorických vlastností vody.
56.
Trihalometany spolu
tdMs
0,15
mg/l
NMH
 
d) ukazovatele, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť senzorickú kvalitu pitnej vody
57.
Absorbancia
(254nm, 1cm)
A254
0,08
 
IH

Prekročenie indikačnej hodnoty môže by dôvodom na zisťovanie chloroformu, brómdichlórmetánu alebo na korigovanie hodnoty CHSKMn .

58.
Amónne ióny
NH4
0,5
mg/l
MH
 
59.
Celkové rozpustné látky
RL
1 000
mg/l
MH
 
60.
Farba
 
20
mg/l
MH
Stanovuje sa podľa slovenskej technickej normy STN EN ISO 7887 Kvalita vody. Skúšanie a stanovenie farby.
61.
Hliník
Al
0,2
mg/l
MH
 
62.
Chemická spotreba kyslíka manganistanom
ChSKMn
3,0
mg/l
MH
 
63.
Chloridy
Cl-
100
250
mg/l
mg/l
MH
NMH
Voda nesmie by agresívna. Prekročenie medznej hodnoty je prípustné, len ak ide o chloridy z geologického podložia.
64.
Mangán
Mn
0,05
mg/l
MH
 
65.
Nasýtenie vody kyslíkom
O2
>50
% nasýtenia
OH
 
66.
Reakcia vody
pH
6,5÷8,5
 
MH

Voda nesmie by agresívna. Ak ide o balenú pitnú vodu, ktorá je prirodzene bohatá na oxid uhličitý, minimálna hodnota môže by nižšia.

67.
Sírany
SO42-
250
mg/l
MH
 
68.
Sulfán voľný
H2S
0,01
mg/l
MH
 
69.
Tenzidy aniónové
PAL-A
0,2
mg/l
MH
 
70.
Teplota
t
8÷12
°C
OH
 
71.
Zákal
Z
5
ZF
MH
 
72.
Zápach
 
bez zápachu
 
 
 
73.
Zinok
Zn
0,3
mg/l
MH
 
74.
Železo
Fe
0,2
mg/l
MH
 
75.
Vodivosť
kappa
100
mS/m
IH
 
76.
Sodík
Na
200
mg/l
MH
 
e) látky, ktorých prítomnosť v pitnej vode je žiaduca
77.
Horčík
Mg
10,0÷30.0
125
mg/l
mg/l
OH
MH
 
78.
Vápnik
Ca
>30
mg/l
OH
 
79.
Vápnik a horčík
Ca + Mg
1,1÷5,0
mmol/ l
OH
 

 Druh limitu sa ustanovuje ako najvyššia medzná hodnota (NMH), medzná hodnota (MH), indikačná hodnota (IH), medzná hodnota referenčného rizika (MHRR) alebo odporúčaná hodnota (OH). Limit sa vzťahuje na hromadné zásobovanie pitnou vodou (HZ), individuálne zásobovanie pitnou vodou (IZ) a na balenú pitnú vodu (BPV), ak nie je ustanovené inak. KTJ - kolónia tvoriaca jednotku.

 
C. Rozsah analýz vzoriek pitnej vody určenej na hromadné zásobovanie
por. číslo
ukazovatele
rozsah analýz
I minimálny
II základný
III úplný
1.
Mikrobiologické
podľa tabuľky A. Mikrobiologické a biologické ukazovatele
2.
Fyzikálne a chemické
Dusičnany
Dusitany
Absorbancia
Amónne ióny
Farba
Chuť
Hliník,ak sa úprava vody vykonáva koagulantom na báze hliníka.
CHSKMnMangán,ak ide o zásobovanie pitnou vodou z podzemných zdrojov.
Reakcia vody
Teplota
Zákal
Zápach
Železo
Vodivosť
Ako minimálny rozsah analýz a alej:
Arzén
Antimón
Bromičnany
Fluoridy
Chróm
Meď
Nikel
Olovo
Ortuť
Kadmium
Benzén
1,2 dichlóretán
PAU
Trichlóretén
Chloridy
Sírany
Sodík
Vápnik a horčík
podľa tabuľky B. Fyzikálne a chemické ukazovatele
3.
Dezinfekčné prostriedky a ich vedľajšie produkty pitnej vody.

Účinnosť dezinfekcie sa overuje vždy vo vzťahu k používanému spôsobu dezinfekcie; to isté sa vzťahuje na skúšanie vedľajších produktov dezinfekcie.

 
 verzia pre tlač